Máy ấp trứng

Máy ???c s?n xu?t t?i Vi?t Nam nên bà con yên tâm r?t d? s? d?ng


? Bà con ch?n nuôi gia ?ình hi?n nay mu?n ?p tr?ng th??ng ph?i mang tr?ng ?i ?p ? lò nh?ng t? l? n? th??ng th?p, l?i không ch? ??ng ???c cho vi?c ch?n nuôi. Các bác có gi?ng gà quý, giá tr? cao l?i th??ng b? ??i tr?ng ,…

? Nh? bà con ?ã bi?t, hi?n nay, ?? có ???c nh?ng máy ?p tr?ng mini cho gia ?ình ??y ?? tính n?ng nh? ?i?u khi?n nhi?t ??, ?? ?m,??o tr?ng t? ??ng,.. Thì s? ti?n mà bà con ph?i b? ra ?? mua là r?t l?n, th??ng trên 2 tri?u ??ng.

? Chính ?i?u này ?ã thôi thúc các k? s? c?a ?i?n t? CNE không ng?ng n? l?c, nghiên c?u ?? cho ra ??i b? s?n ph?m máy ?p tr?ng Tr??ng Sa-VN v?i ch?t l??ng c?c t?t v?i giá thành cam k?t r? nh?t trên th? tr??ng.

? Chúng tôi s?n xu?t b? máy ?p tr?ng Tr??ng Sa-VN v?i mong mu?n, ai ai c?ng có th? t? làm máy ?p tr?ng ph?c v? ch?n nuôi trong gia ?ình. Chính vì th? b? máy ?p Tr??ng Sa-VN ???c làm ra có cách s? d?ng c?c k? ??n gi?n. T? các anh, các ch? thanh niên ??n các bác trung niên và c? các bác n?m nay ?ã 60-65 tu?i v?n có th? t? làm.

? Tích h?p 2 màn hình hi?n th? nhi?t ?? và ?? ?m,c?p nh?t thu?t toán ?i?u khi?n m?i siêu ?n ??nh.
? T? ??ng cài ??t nhi?t ??.
? Có ??y ?? các tính n?ng hi?n ??i nh?t c?a m?t b? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng:
? T? ??ng ?i?u khi?n nhi?t ??,sai s? ch? 0.1oC
? T? ??ng ?i?u khi?n ?? ?m
? ??o tr?ng t? ??ng,cài ??t ???c th?i gian ??o tr?ng.
? T? ??ng l?a ch?n nhi?t ??,?? ?m thích h?p cho t?ng lo?i tr?ng
? Tích h?p ch? ?? n? t? ??ng(t? ??ng t?ng gi?m nhi?t ??,?? ?m phù h?p nh?ng ngày g?n n?)
? ?i?u ch?nh sai s? nhi?t ??,nh?p vào giá tr? th?c t?,máy t? ??ng tính toán sai s? và t? ??ng ?i?u ch?nh.
? C?nh báo quá nhi?t,th?p nhi?t,hút h?i nóng,các ch? ?? chuy?n ??i thông minh,…

? ?p ???c t?t c? các lo?i tr?ng: gà ta,gà tre,gà ?ông t?o,gà ch?i,v?t,ngan ,ng?ng,chim cút,chim tr?,chim b? câu,…
? S? D?ng Dây Nhi?t Cacbon th? h? 3 m?i nh?t.
? T? l? n? cao:  >97%.
? C?u t?o nh? g?n,siêu ti?t ki?m ?i?n,v? h?p s?n xu?t trên dây chuy?n công nghi?p nên b?n,??p.
? T?t c? s?n ph?m ??u tr?i qua 2 l?n ki?m tra ch?t l??ng. Th?i gian b?o hành lên t?i 12 tháng.
? Chúng tôi s?n xu?t và phân ph?i tr?c ti?p ??n tay bà con nên giá thành luôn luôn r? nh?t.
? V?n chuy?n hàng toàn qu?c,nh?n hàng và thanh toán t?i nhà.

C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng

C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng là m?t thành ph?n quan tr?ng trong h? th?ng máy ?p tr?ng. Chúng có nhi?m v? giám sát nhi?t ?? bên trong h? th?ng và báo v? b? ?i?u khi?n ?? th?c thi m?c gia nhi?t.

V?y c? th? h? th?ng có gì? Ho?t ??ng ra sao? Chúng ta cùng tìm hi?u nhé!
Máy ?p tr?ng là gì?

Ngày x?a, ông cha ta th??ng ?p tr?ng gà tr?ng v?t theo cách t? nhiên. ?ó chính là ?? cho con gà mái, con v?t mái nó t? làm t?, ?? tr?ng và ?p n? con. Nh?ng thu?n theo t? thì ch? có nh?ng cá th? ?p ?? nhi?t ?? m?i n? thôi. Do ?ó, s?n l??ng gà n? thành công r?t ít.

Máy ấp trứng

Chăn nuôi gà tại hộ gia đình gần đây trở nên khá phổ biến vì ngày càng có nhiều người nhận thức được tình cảnh của những con gà mái được nuôi trong các trại gà công nghiệp. Ấp trứng gà cũng có thể là một dự án thú vị cho gia đình bạn. Trong khi chi phí để mua máy ấp trứng khá đắt đỏ, bạn có thể tự làm một chiếc tại nhà với quy trình tương đối đơn giản. Biết đâu bạn đã có sẵn các vật liệu cần dùng ở quanh nhà mình rồi đấy. Sản phẩm máy sử dụng năng lượng mặt trời này không chỉ giúp tiết kiệm điện năng và bảo vệ môi trường mà còn nâng cao năng suất và giảm giá thành ấp trứng gia cầm..


Trong ch?n nuôi theo quy mô công nghi?p thì không th? nào làm theo ph??ng pháp nh? trên ???c. H? ch? t?o ra nh?ng c? máy, nh?ng dây chuy?n ho?t ??ng m?t cách t? ??ng. T? v?n chuy?n tr?ng gà ??n t? ?p.

Các h? th?ng t? này mô ph?ng l?i nhi?t ?? và môi tr??ng nh? là gà ?p t? nhiên. Nh?ng v?i công su?t l?n, giúp 1 m? ?p tr?ng có th? cho ra k?t qu? 98-99% tr?ng ?p n? thành công. Và nh?ng h? th?ng này ng??i ta g?i chung là máy ?p tr?ng.

Trong m?t h? th?ng nh? v?y, các thành ph?n quan tr?ng c?u t?o nên máy ?p tr?ng g?m có:

    C?m bi?n nhi?t ??
    C?m bi?n ?? ?m
    B? ?i?u khi?n
    Và các c? c?u c? khí, motor ??o khung và ?èn ?p…

Trong bài vi?t này, chúng ta s? cùng tìm hi?u v? c?m bi?n nhi?t ?? và b? ?i?u khi?n nhé!
C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng

C?m bi?n này có nhi?m v? theo dõi nhi?t ?? t?i nhi?u ?i?m bên trong h? th?ng máy ?p tr?ng. Vì sao c?n theo dõi nhi?u ?i?m?

Vì c?n ??m b?o nhi?t ?? ???c ?n ??nh ??u trong máy. Tr?ng ?? ?p n? ??t ph?i có nhi?t ?? ?n ??nh và ph? ??u.

Các c?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng c?n có ?? chính xác cao. N?u m?t c?m bi?n có ?? sai s? l?n, d? d?n ??n toàn b? h? th?ng ho?t ??ng sai c?p nhi?t ??. Có khi s? làm cho tr?ng chính luôn ch? không k?p n? thành gà con.

Thông th??ng, ph? bi?n nh?t v?n là s? d?ng c?m bi?n nhi?t ?? RTD Pt100 2 dây ho?c 3 dây.

    Lo?i Pt100 2 dây th??ng s? d?ng cho các t? ?p nh?, hay thùng ?p t? ch?. Vì công su?t th?p, ít ?i?m giám sát nhi?t
    C?m bi?n Pt100 3 dây ch? y?u dùng cho các h? th?ng máy ?p tr?ng l?n. Công su?t ho?t ??ng cao, c?n giám sát nhi?t ?? chu?n xác, ?? ??a ra k?t qu? ?p n? cao.

“T?i sao Pt100 3 dây l?i chính xác h?n Pt100 2 dây? Chúng cùng mà Pt100 mà?

Vâng, m?t câu h?i r?t hay, tuy cùng là Pt100 nh?ng v?i vi?c ??u ra có 2 dây hay 3 dây nó s? ?nh h??ng ??n v?n ?? sai s? ? ch? g?i là dây bù nhi?t. Có ngh?a là th?ng nào có dây bù nhi?t thì th?ng ?ó chính xác h?n. V?y chúng ta ?ã hi?u vì sao Pt100 3 dây chính xác h?n r?i nhé”

Có th? nói, ?ây là thi?t b? có tính ch?t quan tr?ng trong h? th?ng. Không có nó coi nh? h? th?ng không th? nào ki?m soát ???c nhi?t ?? ?p.

Ti?p theo, ?? có th? ?i?u khi?n, chúng ta c?n dùng ??n m?t thi?t b? có tên g?i là b? ?i?u khi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng.
B? ?i?u khi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng

Hi?n nay trên th? tr??ng, có r?t nhi?u doanh nghi?p thi?t k? s?n xu?t h? th?ng máy ?p tr?ng. Tu? theo yêu c?u và m?c giá thì h? s? s? d?ng nh?ng thi?t b? khác nhau, trong ?ó có b? ?i?u khi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng.

Trong h? th?ng thì ?ây là thi?t b? dùng ?? nh?n tín hi?u t? c?m bi?n nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng. B? ?i?u khi?n này có kh? n?ng ??c ???c tín hi?u tr?c ti?p d?ng RTD hay thermocouple…Sau ?ó, thi?t b? này s? so sánh giá tr? ?o và tác ??ng ??n các bóng ?èn gia nhi?t. Có th? là t?ng ho?c gi?m công su?t to? nhi?t c?a các bóng ?èn ?p, ph? thu?c vào tín hi?u c?a c?m bi?n nhi?t ?? tr? v?.

V?i nh?ng h? th?ng l?n, thì b? ?i?u khi?n nhi?t ?? có PID s? là m?t ph??ng pháp h?p lý và ?áng tin c?y h?n các b? ?i?u khi?n thông th??ng. B?i vì sao? Vì chúng có th? t? ??ng ?i?u ch?nh nhi?t ?? m?t cách khép kín, luôn so sánh tín hi?u h?i ti?p v?. Làm cho h? th?ng ho?t ??ng t? ??ng hoàn toàn ?úng ngh?a. Và nh? th?, giá thành c?ng s? cao h?n các h? th?ng thông th??ng.

??n ?ây, các b?n ?ã hi?u h?n v? máy ?p tr?ng c?ng nh? các b? ph?n trên h? th?ng r?i ph?i không nào?

Máy ?p tr?ng ?a k? Pearl - 22

?? ?áp ?ng nhu c?u khác nhau c?a các tr?i gi?ng, Công ty IP cung c?p lo?i máy ?p tr?ng 2 c?a ???c trang b? 6 xe ??y l?n cùng kích th??c, ti?t ki?m không gian và giúp chuy?n khay ?p tr?ng d? dàng. Lo?i máy ?p tr?ng 3 c?a ???c trang b? 3 xe ??y ?ôi cùng kích th??c gi? dòng không khí l?u thông ?n ??nh h?n.

Tính n?ng

Máy ?p tr?ng ?a k? ch?a tr?ng ?p ? các giai ?o?n khác nhau c?a quá trình ?p tr?ng. H? th?ng ?i?u khi?n nhi?t ?? t? ??ng ?i?u ch?nh và s? d?ng n?ng l??ng nhi?t sinh ra t? trao ??i ch?t c?a tr?ng ?? ti?t ki?m l??ng ?i?n tiêu th?.

S? d?ng nhi?t t? tr?ng g?n n? ?? làm ?p phôi ?ang trong giai ?o?n phát tri?n s?m… Nh?ng qu? tr?ng ? giai ?o?n ??u b? ? nóng lên trong khi s? d?ng nhi?u t?o ra t? tr?ng ? giai ?o?n cu?i. C?m bi?n nhi?t ?? tr? l?i khác do nhi?t sinh ra và nó ho?t ??ng v?i b? c?m bi?n nhi?u ?? và ?? ?m ?? ki?m soát nhi?u ?? t?i các máy ?p tr?ng.

Dòng không khí l?u thông t?o ?i?u ki?n c?i thi?n ki?m soát nhi?t ?? c?a máy ?p tr?ng.

H? th?ng t? ??ng toàn ki?m soát nhi?t ??, ?? ?m, không khí… ???c c?p b?ng sáng ch?. Công ngh? qu?n lý và ki?m soát các thông s? c?n thi?t trong máy ?p m?t cách chính xác và ???c hi?n th? hoàn toàn trên màn hình c?m ?ng k? thu?t s?.

Máy ấp trứng

Máy ?p tr?ng ??n k? Pearl - 22

Cung c?p môi tr??ng ?p tr?ng t?i ?u phù h?p v?i nh?ng yêu c?u c?a t?t c? giai ?o?n phát tri?n c?a phôi tr?ng gà.

Tính n?ng

H? th?ng ?p tr?ng cùng vào - ra giúp vi?c qu?n lý v? sinh ??n gi?n t?ng máy ?p tr?ng. S? luân chuy?n c?a dòng khí m?t chi?u theo chi?u d?c ???c áp d?ng v?i công ngh? CFD t?o ra s? phân b? lý t??ng và v?n t?c gió h?p lý bên trong máy ?p.

Hàng ngày, các thông s? nhi?t ?? ???c cài ??t và ???c ki?m soát t? ??ng hóa hoàn toàn. Máy tính ?i?u khi?n t? ??ng trong quá trình ?p giúp ti?t ki?m s?c lao ??ng, các tham s? c?ng ???c hi?n th? chính xác và tr?c quan trên màn hình c?m ?ng k? thu?t s?.

Mua máy ?p tr?ng ? ?âu t?t nh?t, giá r? nh?t và b?o hành lâu nh?t?

Kính chào toàn th? các bác!

H?n là m?i ng??i ?ang mu?n tìm cho mình m?t máy ?p tr?ng phù h?p. ?? ?p trong gia ?ình , ?úng không ?!
Máy ?p tr?ng trên th? tr??ng thì có r?t nhi?u lo?i, giá thành thì ??t có, r? có. Nên m?i ng??i r?t khó kh?n ?? tìm ???c máy ?p tr?ng mini lo?i t?t. Mà giá thành phù h?p v?i quy mô gia ?ình.
Bài vi?t hôm nay tôi s? gi?i thi?u cho các bác lo?i máy ?p mini giá c?c r? mà t? l? n? trên 95%. Ai ai c?ng có th? t? ?p thành công. Mà không c?n bi?t tý k? thu?t ?p tr?ng nào.

Nh?ng l?i ích c?a máy ?p tr?ng mini

    ?p ???c nhi?u lo?i tr?ng, ?p 1 l?n ???c nhi?u tr?ng.
    Khi ?p không b? ?nh h??ng b?i th?i ti?t, mùa nào c?ng ?p tr?ng ???c. Không phân bi?t mùa nóng hay mùa l?nh.
    T? l? tr?ng n? s? cao h?n r?t nhi?u so v?i con m? ?p
    Con n? ra kh?e m?nh, s?c ?? kháng t?t.
    Con mái không ph?i ?p nên n?ng su?t ?? tr?ng s? cao h?n và ch?t l??ng tr?ng s? t?ng lên.
    Không lo b? ??i tr?ng khi mang gi?ng tr?ng quý ra lò ?i ?p thuê.
    Ti?t ki?m chi phí mua con gi?ng, nâng cao kinh t? gia ?ình

Lo?i máy ?p tr?ng mà tôi s? gi?i thi?u ngày hôm nay cho các bác ?ó chính là Tr??ng Sa VN. ?ây là m?t trong nh?ng lo?i bán ch?y nh?t trên th? tr??ng hi?n nay.

V?i tiêu chí là phù h?p v?i gia ?ình, không c?n ?p quá nhi?u tr?ng, ch? c?n t? 20- 120 tr?ng tr? l?i. Nên tôi l?a ch?n Tr??ng Sa ?? gi?i thi?u cho các bác. Lo?i này ?ang ???c bà con kh?p n?i trên trên c? n??c tin dùng và ?ánh giá r?t cao.

V?y v?i máy ?p tr?ng Tr??ng Sa VN, chúng ta làm th? nào ?? ?p ???c.

    Tr??ng Sa VN là b? ?i?u khi?n máy ?p cao c?p, các bác s? t? chu?n b? ? nhà duy nh?t 1 thùng x?p( thùng mút) là xong.
    Thùng x?p có bán r?t nhi?u ? các hi?u hoa qu? ? ch?, lo?i này có s?n r?t nhi?u.
    Khi các bác mua b? máy ?p Tr??ng Sa VN v? ch? c?n khoét l? trên thùng x?p và ?út vào là xong. Lát n?a các bác xem video ? bên d??i là s? hi?u rõ ngay. C?c k? là ??n gi?n.
    S? có 3 lo?i ?? các bác l?a ch?n ?ó là ??o b?ng tay, ??o t? ??ng 60 tr?ng. Và ??o t? ??ng 120 tr?ng.

Nhân viên c?a chúng tôi s? h? tr? t? v?n k? h?n cho các bác.Hãy nói mu?n mua máy V6 ?? ???c h? tr? t?t nh?t nhé.

? Các bác s? cung c?p cho chúng tôi h? tên, s? ?i?n tho?i và ??a ch? nh?n hàng.

? Chúng tôi s? g?i hàng cho các bác qua ???ng b?u ?i?n, các bác nh?n hàng m?i ph?i thanh toán ti?n.

? S?n ph?m ???c b?o hành chính hãng 12 tháng.

? Chúng tôi s? h? tr? s? d?ng, t? v?n kinh nghi?m ?p tr?ng tr?n ??i.

Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng A100 là dòng s?n ph?m máy ?p tr?ng mini ???c ch? t?o t? các v?t li?u cao c?p. V? làm t? nh?a PP/ABS nguyên sinh, ???c b?c kèm 1 l?p x?p ??nh hình ?? gi? nhi?t ??. B?n có th? tham kh?o thêm nhi?u m?u máy ?p tr?ng gia c?m t?i ?ây.

Máy ???c t?o nhi?t b?ng dây mayso công nghi?p, ?? b?n 10 n?m, kèm qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm. Ngoài ra, trên máy tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? theo dõi s? phát tri?n c?a tr?ng trong su?t quá trình s? d?ng.

Chúng tôi t? hào là công ty ??u tiên t?i Vi?t Nam s?n xu?t dòng máy ?p tr?ng t? ??ng này. Máy ???c hoàn thi?n s?n, ng??i s? d?ng ch? c?n x?p tr?ng, c?p ?i?n là có th? s? d?ng ???c ngay. Không m?t th?i gian l?p ráp, không lo sai k? thu?t, c?c k? an nhàn và ti?n l?i.
Máy ?p tr?ng là gì?

Máy ?p tr?ng là thi?t b? chuyên dùng ?? ?p các lo?i tr?ng gia c?m nh? gà, v?t, ngan, ng?ng…chuyên nghi?p và hi?n ??i h?n khi áp d?ng k? thu?t ?i?n t? ?i?u ch?nh nhi?t ?? thay th? cho vi?c ?p tr?ng truy?n th?ng ph?i có m? gà, m? v?t…tham gia. ?i?m n?i b?t nh?t c?a máy ?p tr?ng chính là cho k?t qu? t? l? thành công cao h?n nhi?u do ???c làm hoàn toàn t? ??ng.

Các thao tác di?n ra ??n gi?n, d? dàng và vi?c b?n c?n làm ch? là cho tr?ng vào trong máy, l?a ch?n các thông s? là máy s? b?t ??u quá trình c?a mình.

Nguyên lý ho?t ??ng  c?a máy ?p tr?ng là nh? ch? ?? t?a ra t? ?i?n tr? (hay ?èn d?u) ???c qu?t th?i ?i ??u kh?p các bu?ng ?p.

Các b? ph?n chính c?a máy ?p tr?ng bao g?m:

– Khay ?p tr?ng: có tác d?ng ??o tr?ng ??ng lo?t trong khi ?p

– Khay n? tr?ng: ?? ch?a gà con sau khi n? và làm khô lông cho chúng.

– ??ng h? trên máy: cài ??t nhi?t ??, ?? ?m phù h?p nh?t.

L?i ích c?a máy ?p tr?ng chính là ??m b?o ???c s?c kh?e cho gà m?, t?ng kh? n?ng c?ng nh? s? l??ng tr?ng ?? trong 1 n?m, ??m b?o ???c t? l? n? t?i ?u lên t?i 99%, h?n ch? t?i ?a tình tr?ng tr?ng b? ung, b? gà m? ??p nát trong quá trình ?p.

Vì sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng?

Nhi?u bác ch?n nuôi hay nh?ng ng??i ??n xem s?n ph?m c?a Công ty Ánh D??ng chia s? r?ng ?p tr?ng t? nhiên b?ng gà mái s? có t? l? n? cao h?n và con n? ra s? m?nh kh?e h?n. Th?c ch?t ?ây là m?t quan ?i?m ch?a ?úng, ??c bi?t là ??i v?i vi?c ch?n nuôi mô hình công nghi?p. ?úng là nhi?u th? ??n t? t? nhiên s? t?t h?n nh?ng ??i v?i ch?n nuôi, n?u c? làm theo t? nhiên thì có th? s? l? v?n. D??i ?ây là m?t s? l?i ích khi b?n s? d?ng máy ?p tr?ng gà hay r?ng h?n là máy ?p tr?ng gia c?m.

    Máy ?p tr?ng gia c?m cho t? l? n? t?t h?n. Con mái ?p tr?ng d?a theo b?n n?ng, không ki?m soát ???c nhi?t ??, mùa ?ông thi?u nhi?t, mùa hè quá nóng. Các máy ?p tr?ng tiên ti?n ??u có th? t? ??ng ?i?u ch?nh, b?t ch?p nhi?t ?? môi tr??ng th?t th??ng, t? l? s? t?t h?n cách ?p truy?n th?ng.
    Con mái ?? nhi?u tr?ng h?n: do không ph?i “m?i mê” ?p, n?ng su?t ch?n nuôi có th? t?ng cao h?n.
    Gà con n? ??u, ??p, ít b?nh t?t h?n.
    Ki?m soát t?t ch?t l??ng tr?ng, gi?m thi?u v? tr?ng, tr?ng h?ng do các con mái tranh nhau ?p.
    Không lo b? tráo tr?ng, m?t tông tr?ng quý khi ?em ?i ?p thuê.
    
Nh?ng ?u ?i?m v??t tr?i c?a Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng

    ?p ???c r?t nhi?u các lo?i tr?ng (tr?ng gia c?m): gà ta, gà ch?i, gà tre, ?ông T?o, Tân Châu, Serama, Onagadori, v?t, ngan, chim tr?, chim cút, b? câu….
    S? l??ng ?p t? 1 ??n 108 qu?, linh ho?t, r?t phù h?p v?i cá nhân, h? gia ?ình.
    S? d?ng dây nhi?t chuyên d?ng trong ngành ?p, lõi ???c ch? t?o t? h?p kim Vonfram, c?c k? ti?t ki?m ?i?n.
    V? ???c ch? t?o t? nh?a PP/ABS nguyên sinh. ?? b?n, kh? n?ng ch?u nhi?t t?t.
    Máy s? d?ng Chip ?o nhi?t ?m ??t ti?n – ch?t l??ng cao ??n t? Th?y S?.
    T?ng kèm l?p x?p ??nh hình, gi? nhi?t và ti?t ki?m ?i?n h?n, giúp máy v?n hành ?n ??nh trong mùa ?ông.
    Thi?t k? thông minh và g?n nh?, tích h?p s?n ?èn LED soi tr?ng ?? sáng cao.
    Qu?t t?n nhi?t c? l?n 12cm, b? 108 tr?ng ???c trang b? 2 qu?t giúp ?i?u hòa không khí t?t h?n.
    Tích h?p h? th?ng c?nh báo s?m khi có s? c?, tích h?p tính n?ng ?o ?? ?m, c?nh báo m?c n??c.
    B?o hành 12 tháng, h? tr? k? thu?t, t? v?n ?p tr?ng mi?n phí.
    Giao hàng t?n nhà trên toàn qu?c. Khách hàng nh?n máy tr??c, tr? ti?n sau.
    R?t nhi?u khách hàng ?ã tin t??ng và s? d?ng trong su?t 5 n?m qua.
    


Chính sách thanh toán, v?n chuy?n, b?o hành.

    Sau khi quý khách ??t hàng thành công, chúng tôi s? chuy?n hàng t? Thái Nguyên cho quý khách qua ???ng chuy?n phát nhanh c?a b?u ?i?n. Th?i gian nh?n hàng: mi?n B?c kho?ng 4-6 ngày, mi?n Trung tr? vào kho?ng 5-8 ngày . ??n v? chuy?n phát s? g?i ?i?n tr??c khi giao hàng.
    Sau khi nh?n hàng, quý khách vui lòng thanh toán ti?n s?n ph?m và phí v?n chuy?n v?i nhân viên chuy?n phát. V?i s?n ph?m máy ?p tr?ng gia c?m Lo?i A100, quý khách ?ang ???c khuy?n m?i mi?n phí v?n chuy?n.
    S?n ph?m c?a quý khách ???c b?o hành trong vòng 12 tháng. Trong tháng ??u tiên, n?u quý khách không hài lòng ho?c có s? c? k? thu?t, chúng tôi s? hoàn ti?n ho?c g?i thay th? s?n ph?m m?i tùy theo yêu c?u c?a quý khách. Trong th?i gian b?o hành, chúng tôi s? chi tr? toàn b? chi phí v?n chuy?n cho quý khách.

H??ng d?n l?p ??t Máy ?p tr?ng A100.

M?c dù ?ã có sách h??ng d?n l?p ??t ???c g?i kèm theo s?n ph?m. Tuy nhiên, ?? quá trình l?p ??t máy ?p tr?ng ???c c? th? và tr?c quan h?n quý khách c?ng có th? xem chi ti?t h??ng d?n s? d?ng t?i ?ây.

L?u ý: Khuy?n cáo quý khách hàng nên th?c hi?n ?úng h??ng d?n ?? ??t k?t qu? t?t.
Khách hàng chia s? thành qu? khi dùng Máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng gà mini Ánh D??ng nh?n ???c r?t nhi?u hình ?nh chia s? thành qu? t? nh?ng ng??i s? d?ng (b?ng hình ?nh d??i ?ây).

Máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p hi?n nay

Máy ?p tr?ng hi?n ?ã không còn xa l? gì v?i ng??i ch?n nuôi và k? c? nh?ng ng??i không ch?n nuôi c?ng có r?t nhi?u ng??i bi?t ??n máy ?p tr?ng. Máy ?p tr?ng hi?n nay th??ng là lo?i máy ?p tr?ng ?a n?ng có kh? n?ng ?p nhi?u lo?i tr?ng khác nhau t? tr?ng gia c?m, th?y c?m ??n tr?ng chim ??u ???c. Trong bài vi?t này, Nông nghi?p Online (NNO) s? gi?i thi?u v?i cho các b?n t?ng quan v? máy ?p tr?ng và nh?ng ?i?u c?n bi?t v? máy ?p tr?ng hi?n nay.

Máy ?p tr?ng là gì

Máy ?p tr?ng là lo?i máy có kh? n?ng cung c?p ?i?u ki?n thích h?p ?? phôi tr?ng có th? phát tri?n t?t cho ??n khi n? ra thành con non. Tùy t?ng vùng mi?n mà máy ?p tr?ng có nhi?u tên g?i khác nhau nh? t? ?p tr?ng, lò ?p tr?ng hay bu?ng ?p tr?ng.

T?i sao nên s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên

Khi nuôi các lo?i gia c?m, th?y c?m hay các lo?i chim th??ng ng??i ch?n nuôi s? ch?n nh?ng con mái t?t, phù h?p ?p tr?ng ?? cho ?p tr?ng. Tùy vào t?ng lo?i tr?ng, ch?t l??ng tr?ng và nhi?u y?u t? khác nhau mà t? l? n? c?a tr?ng c?ng khác nhau. M?t ?i?m ?áng l?u ý là t? l? n? c?a tr?ng khi cho mái ?p t? nhiên th??ng ch? ??t ? m?c trung bình ??n khá cao mà thôi (50 – 80%). Trong khi ?ó, s? d?ng máy ?p tr?ng n?u có kinh nghi?m ?p t?t, máy ?p ch?t l??ng thì t? l? n? c?a tr?ng có th? ??t ???c m?c 80 – 95%. Chính vì lý do này nên trong ch?n nuôi r?t nhi?u ng??i ?ã s? d?ng máy ?p tr?ng thay cho ?p t? nhiên v?a giúp ??t t? l? n? cao l?i v?a giúp gi?m công ch?m sóc mái ?p.

Phân lo?i máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng hi?n nay trên th? tr??ng có nhi?u lo?i và ???c phân lo?i v?i nhi?u tên g?i khác nhau:

    N?u phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c thì có hai lo?i là máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.
    N?u phân lo?i giá thành thì có máy ?p tr?ng giá r? và máy ?p tr?ng cao c?p.
    N?u phân lo?i theo tính n?ng thì có máy ?p tr?ng ??o tay, máy ?p tr?ng t? ??ng, máy ?p tr?ng t? ??o, máy ?p tr?ng k?t n?i wifi, máy ?p tr?ng t?o ?m t? ??ng, máy ?p tr?ng ??o nghiêng, máy ?p tr?ng ??o l?n, …
    N?u phân chia theo ch?t li?u c?u t?o thì có máy ?p tr?ng thùng x?p, máy ?p tr?ng thùng g?, máy ?p tr?ng v? nhôm, máy ?p tr?ng v? nh?a, …
    N?u phân lo?i theo ki?u ?p tr?ng thì có máy ?p tr?ng ??n k? và máy ?p tr?ng ?a k?.
    N?u phân lo?i theo lo?i tr?ng ?p theo máy thì có r?t nhi?u trên g?i nh? máy ?p tr?ng gà, máy ?p tr?ng v?t, máy ?p tr?ng b? câu, máy ?p tr?ng chim cút, máy ?p tr?ng chim tr?, máy ?p tr?ng chim công, máy ?p tr?ng ?à ?i?u, …

Nói chung, trên th? tr??ng có r?t nhi?u tên g?i máy ?p tr?ng khác nhau nh?ng chung quy ?? d? hi?u nh?t các b?n ch? nên phân lo?i theo 1 ho?c 2 cách chính ?ó là phân lo?i theo giá thành và phân lo?i theo s? l??ng tr?ng ?p ???c m?i l?n. Theo ?ó, s? ch? có 4 lo?i máy ?p tr?ng chính là máy ?p tr?ng giá r?, máy ?p tr?ng cao c?p, máy ?p tr?ng mini và máy ?p tr?ng công nghi?p.

C?u t?o máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i mà s? có c?u t?o khác nhau. Nh?ng lo?i ??n gi?n ch? c?n 4 – 5 b? ph?n l?p ??t l?i là có th? t?o thành m?t máy ?p ??n gi?n. Lo?i máy ?p ph?c t?p có th? g?m r?t nhi?u linh ki?n th?m chí có nh?ng linh ki?n công ngh? cao ph?i nh?p kh?u nguyên b? t? n??c ngoài. ?? gi?i thi?u v?i các b?n v? c?u t?o máy ?p tr?ng, NNO s? ??a ra c?u t?o c? b?n c?a m?t chi?c máy ?p tr?ng t? ??ng hi?n nay ?? các b?n tham kh?o. Các b? ph?n c?a máy ?p tr?ng s? g?m các b? ph?n sau:

    Bu?ng ?p: có th? coi bu?ng ?p chính là v? máy có tác d?ng cách nhi?t, gi? nhi?t t?t.
    Bóng nhi?t: ?ây là b? ph?n t?o nhi?t giúp máy ?p tr?ng có th? t?ng nhi?t ?? lên t?i nhi?t ?? c?n thi?t cho phôi tr?ng phát tri?n.
    Qu?t: ?ây là linh ki?n máy ?p tr?ng không th? thi?u, qu?t giúp nhi?t ?? bên trong máy ?p luôn ???c ??ng ??u.
    C?m bi?n nhi?t ?? máy ?p tr?ng: c?m bi?n này là m?t b? ph?n ???c tích h?p v?i b? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng giúp ?o nhi?t ?? bên trong bu?ng ?p. Các c?m bi?n nhi?t ?? dùng cho máy ?p tr?ng th??ng ??u là lo?i c?m bi?n có ?? chính xác cao có kh? n?ng ?o ???c nhi?t ?? chênh l?ch ??n 0,1 ?? C.
    B? t?o ?m máy ?p tr?ng: b? t?o ?m máy ?p có 2 lo?i. M?t lo?i ch? là d?ng c? ch?a n??c v?i m?t thoáng r?ng giúp n??c bay h?i t? nhiên. M?t lo?i là h? th?ng t?o ?m giúp n??c bay h?i nhanh chóng ?? t?ng ?? ?m trong bu?ng ?p giúp tr?ng có ?? ?? ?m c?n thi?t ?? phát tri?n.
    Khay tr?ng: khay tr?ng ???c dùng ?? ??t tr?ng giúp c? ??nh tr?ng trong khay không b? l?n ra. Khay th??ng ???c tích h?p ho?c n?i ti?p v?i m?t b? ph?n giúp ??o tr?ng t? ??ng theo cài ??t c?a ng??i dùng.
    B? ?i?u khi?n máy ?p tr?ng: b? ?i?u khi?n này s? c?n c? theo cài ??t c?a ng??i dùng ?? ?i?u ch?nh nhi?t ??, ?? ?m, ??o tr?ng và các tính n?ng khác giúp máy ho?t ??ng m?t cách chính xác theo cài ??t c?a ng??i dùng.

Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng

Máy ?p tr?ng tùy t?ng lo?i khác nhau mà có nguyên lý ho?t ??ng khác nhau. Trên c? b?n, nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng là t?ng nhi?t ?? và ?? ?m trong bu?ng ?p và gi? m?c nhi?t ??, ?? ?m ?ó ?n ??nh theo cài ??t c?a ng??i dùng. ?? làm ???c ?i?u này, m?t máy ?p tr?ng ??n gi?n th??ng s? ho?t ??ng nh? sau:

    B??c 1: C?m bi?n nhi?t ?? trong máy ?p tr?ng s? ?o nhi?t ?? bên trong máy r?i g?i thông tin v? b? ?i?u khi?n. Trong quá trình này, qu?t th?i bên trong máy s? ho?t ??ng liên t?c.
    B??c 2: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? trong máy th?p h?n nhi?t ?? cài ??t thì b? ?i?u khi?n s? b?t bóng nhi?t ?? t?ng nhi?t ?? bên trong máy ?p. Quay tr? l?i b??c 1.
    B??c 3: B? ?i?u khi?n nh?n thông tin t? c?m bi?n nhi?t ??. N?u nhi?t ?? máy cao h?n nhi?t ?? cài ??t, b? ?i?u khi?n s? ng?t ho?t ??ng c?a bóng nhi?t (n?u ?ang b?t). Quay tr? l?i b??c 1.

?ây là nguyên lý ?? ?n ??nh nhi?t ?? trong máy ?p, nguyên lý ?? ?n ??nh ?? ?m c?ng t??ng t?. Ngoài ra, n?u máy có h? th?ng ??o tr?ng thì b? ?i?u khi?n s? ?i?u khi?n ??ng c? ??o theo ?úng th?i gian cài ??t t? ng??i dùng. Nguyên lý ho?t ??ng c?a máy ?p tr?ng r?t ??n gi?n nh?ng ?? ??m b?o nhi?t ?? trong máy
Dây điện thoại Dây thuê bao, Dây điện thoại 5 đôi / 10 lõi / 5Px0.5mm sử dụng, Dây điện thoại 4 lõi thường dùng lắp đặt các đường dây điện thoại, dây truyền tín hiệu âm thanh, dây tín hiệu điều khiển, dây cáp mạng LAN,... thi công
© 2007 - 2022 http://giacaphe.org
- Phone: +84-908-744-256